โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 620 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
623จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบไล่ ภาคซ่อม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)6000000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
622จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563840000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
621จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ829000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
620จ้างงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 8 อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ2030000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
619สิทธิถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-25650.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
618การให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติและตู้จำหน่ายสิ้นค้าอัตโนมัติ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก0.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
617การคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเข้าร่วมโครงการกับสำนักพิมพ์เพื่อให้บริการจำหน่ายหรือให้เช่า ชุดครุย ชุดสูทสากลและชุดราชการ แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและบุคคลทั่วไป2000000.00คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
616งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ6072000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
615จัดซื้อระบบเสียงห้องประชุม ชั้น 5อาคาร สวป.220700.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
614ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1183420.00e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง