โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 633 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
636จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ1195000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
635จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
634จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
633จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า 358000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
632ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)2100000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
631ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1402775.35e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
630ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ1882740.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
629ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน1288000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
628ทาสีรั้วภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง745000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
627โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง150224341.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง