โครงการ

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 639 result.
รหัสโครงการชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
642ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม956135.95e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
641จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ8572902.20e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
640จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี651000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
639จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน 2519600.00e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
638ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
637ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3-5 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
636จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (็Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ1195000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
635จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
634จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 940000.00e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
633จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า 358000.00เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์