ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 473 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
475งด. 122/2562ขออนุมัติกำหนดราคากลาง สำหรับจัดพิมพ์ข้อสอบไล่ ภาคซ่อม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง)619575.0025-12-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
474งด. 1342/62ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 839950.0012-09-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
473อว 0601.23/ขออนุมัติกำหนดราคากลางในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน ๑ ระบบ828180.0002-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
472งวผ55/2562ราคากลางงานปรับปรุง ชั้น 8 อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ (ครั้งที่ 2) 1900000.0011-07-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
471งวผ 36/2562ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป.6072000.0021-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
470ศธ0518.09/พ.ทร.166.3ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเสียงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวป.219243.0024-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
469งด. 1093/62ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม 1183420.0030-07-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
468อว0601.17/พด.ทร.184.ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร802500.0030-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
467-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550100.0009-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
466-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง ๓๒๑, ๓๒๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 921800.0020-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์