ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 485 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
487-ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.0010-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
486อว 0601.23/ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ1194120.0031-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
485อว 0601.23/ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 930000.0003-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
484อว 0601.23/ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 930000.0018-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
483อว 0601.23/ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า340260.0018-09-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
482อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)2042758.4025-02-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
481งด. 277/63ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1402775.3526-12-2019e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
480อว 0601.23/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ1840832.9013-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
479อว0601.0107.5/86ทาสีรั้วภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง745000.0006-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
478งด. 926/2562ขออนุมัติราคากลางโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 132911326.3419-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง