ประกาศร่าง TOR

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 327 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
329งด.ร 161/2563จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะบริหารธุรกิจ11-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
328งด.168/2563จ้างซ่อมแซมกระจกด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี17-06-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
327งด.ร 173/2563จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการสุขภาพสายตา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการฝนเลนส์พร้อมห้องเรียน ๑ งาน08-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
326อว 0601.23/จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ31-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
325อว 0601.23/จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ (ครั้งที่ 2)03-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
324อว 0601.23/จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 30-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
323อว 0601.23/ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)25-02-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
322อว 0601.23/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ13-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
321ศธ0518.09/1672.1ประกาศ TOR งานปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าทั้ง 7 ชั้น ของอาคาร สวป. จำนวน 1 ระบบ21-06-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
320อว 0601.23/ร่างประกาศประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดหาระบบ RU Cyber Classrooms และ Courses On Demand เพื่อติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา จำนวน ๑ ระบบ29-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง