วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา

บทความล่าสุด

สงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๕๘
วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 11:14 น.


 

 

 
รับใบสำคัญรับ "เงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2557" และ "เงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน ประจำปี 2557"
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 11:09 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้รับใบสำคัญรับ "เงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2557" และ "เงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน ประจำปี 2557" ได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะเศรษฐศาสตร์
 8. บัณฑิตวิทยาลัย
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 10. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
 12. คณะสื่อสารมวลชน
 13. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 14. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 15. สถาบันการศึกษานานาชาต
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 
ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างในวันที่ 1 เมษายน 2558
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 10:29 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติหลักการ ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยอาศัยหลักการเดียวกันกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรไปตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่า ร่างกฎ ก.พ.อ. จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย และ ส.ก.อ.ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ พร้อมฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนใหม่สำหรับใช้ในรอบการประเมินดังกล่าว ต่อไป 
...คลิกอ่านรายละเอียด....
...สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558....

 

 

 
หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนที่มีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2015 เวลา 11:54 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.
 • หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนที่มีรายการครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ตามนัยมติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.6 ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ...คลิกอ่านรายละเอียด....

 

 
ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารเงินฝากธนาคารของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง และโครงการศึกษาภาคพิเศษทุกระดับชั้น
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015 เวลา 09:41 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 18

สถิติ

สมาชิก : 5098
Content : 192
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 714462