ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การเปิดระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 15:29 น.

 

ประกาศ!!!
เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังดำเนินการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถเปิดใช้งานงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ ทั้งนี้กองคลังต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 
แบบงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการให้บริการทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 10:41 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

แบบงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการให้บริการทางวิชาการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • มติ ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 36/2557 วาระที่ 5.5 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2557 Click
  • แบบงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการให้บริการทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Click
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2542 Click
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 Click
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 Click

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 09:27 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558

1. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้ถึงระดับหลักสูตรในระบบบัญชี 3 มิติ (ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง : PO และระบบบัญชีเจ้าหนี้ : AP) บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

1.1.  คณะนิติศาสตร์
1.2.  คณะบริหารธุรกิจ
1.3.  คณะมนุษยศาสตร์
1.4.  คณะศึกษาศาสตร์
1.5.  คณะวิทยาศาสตร์
1.6.  คณะรัฐศาสตร์
1.7.  คณะเศรษฐศาสตร์
1.8.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.9.   คณะสื่อสารมวลชน
1.10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.12. คณะทัศนมาตรศาสตร์
1.13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.14. คณะธุรกิจการบริการ
1.15. บัณฑิตวิทยาลัย
1.16. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 

2. ในกรณีที่รายการเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้รายการใด ไม่สามารถจำแนกหลักสูตรได้ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลหลักสูตร “ไม่ระบุ” เพื่อดำเนินการปันส่วนให้กับแต่ละหลักสูตรในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรในลำดับต่อไป

3. รายละเอียด รหัสหลักสูตร

 

 
ปฎิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 15:40 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด Click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 16

สถิติ

สมาชิก : 5035
Content : 177
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 668172