วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 12:01 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน มิถุนายน 2557 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. สถาบันภาษา
 6. กองงานวิทยาเขตบางนา

 

 
มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:32 น.

 

มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557


เรื่อง หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ หรือ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • มติ ก.บ.ม.ร. Click
 • เอกสารแนบ Click

 

 
มติสภาเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:56 น.

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส 7 ปรับปรุง) NEW!!!

 1. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านกลยุทธ์)
 2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านปฏิบัติงาน :การจัดการเรียนการสอน)
 3. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : การบริหารบุคลากร , การจัดหาพัสดุ)
 4. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การเงิน - งบประมาณ)
 5. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 6. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
 
หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 11:23 น.

 

หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

มติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 21/2557

 1. วาระที่ 4.17 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ระบบการเรียนการสอนทางไกล) Click
 2. วาระที่ 4.18 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องชี้แจงแนวทางการจัดอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน ไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการฯ Click

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:56 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

1. ข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการ (ลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว)

 • แบบ ป.มร.1 (กองคลัง) Click
 • แบบ ป.มร.2 (กองคลัง) Click
 • แบบ ป.มร.3 (กองคลัง) Click

2. ลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ [ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)]

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 14

สถิติ

สมาชิก : 5019
Content : 167
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 649043