วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
มติสภาเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:56 น.

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส 7 ปรับปรุง) NEW!!!

 1. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านกลยุทธ์)
 2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านปฏิบัติงาน :การจัดการเรียนการสอน)
 3. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : การบริหารบุคลากร , การจัดหาพัสดุ)
 4. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การเงิน - งบประมาณ)
 5. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 6. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
 
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน มีนาคม และ เดือน เมษายน 57 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

 1. โครงการฯ ป.เอก (เดือน มีนาคม 2557)
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 3. กองกิจการนักศึกษา
 4. คณะมนุษยศาสตร์
 5. คณะศึกษาศาสตร์

 

 
หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 11:23 น.

 

หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

มติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 21/2557

 1. วาระที่ 4.17 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ระบบการเรียนการสอนทางไกล) Click
 2. วาระที่ 4.18 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องชี้แจงแนวทางการจัดอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน ไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการฯ Click

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:56 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

1. ข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการ (ลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว)

 • แบบ ป.มร.1 (กองคลัง) Click
 • แบบ ป.มร.2 (กองคลัง) Click
 • แบบ ป.มร.3 (กองคลัง) Click

2. ลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ [ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)]

 

 
รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:53 น.

 

รายงานงบการเงิน งบประมาณปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
Click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 14

สถิติ

สมาชิก : 5005
Content : 165
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 637895