การนำข้อมูลทางบัญชีจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป Created on Monday, 10 June 2019 Published on Monday, 10 June 2019
  • คู่มือการนำข้อมูลทางบัญชีจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) -click-
  • แนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2553 -click-
  • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -click-