การจัดถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรกองคลัง เรื่องระเบียบและเอกสารเกี่ยวกับเงินยืมรองจ่าย กองคลัง ปีการศึกษา 2559

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้ Created on Friday, 30 June 2017 Published on Friday, 30 June 2017
การจัดถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรกองคลัง เรื่องระเบียบและเอกสารเกี่ยวกับเงินยืมรองจ่าย กองคลัง ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์ม

1. แบบอนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย ...Click...

2. สัญญาการยืมเงิน ...Click...

3. แบบส่งเงินคืน ...Click...

4. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม ...Click...