โครงการเสวนาผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้ Created on Tuesday, 27 November 2012 Published on Tuesday, 27 November 2012

โครงการเสวนาผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงานเอกสารประกอบโครงการเสวนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลากรของหน่วยงาน

1.เอกสารประกอบการบรรยาย
2.ตาราง1 ปรับฐานเงินเดือน(คนใหม่)
3.ตาราง2 ปรับฐานเงินเดือน(คนเก่า)
4.ตาราง3 ตารางเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ใหม่)
5.กรณีที่ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับวันลาตามหลักเกณฑ์ฯ
6.กรณีที่ผลการประเมินไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7.กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ
8.การกำหนดวงเงินสวัสดิการ
9.การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ กพ รองรับ
10.หลักเกณฑ์ วิธีการ เลื่อเงินเดือน ปี 2554
11.ภาพรวมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน