การจัดทำรายการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางบัญชี Created on Monday, 30 June 2014 Published on Monday, 30 June 2014

การจัดทำรายการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170

 

1.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 11 ลงวันที่ 7 ม.ค. 57

2.แบบฟอร์มการจัดทำรายงานรายรับและการใช้จ่ายเงินฯ

3.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1431 ลงวันที่ 16 พ.ย. 55

4.แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170

5.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันที่ 31 ก.ค. 55

6.หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2768  ลงวันที่ 26 ก.ค. 55

7.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 69 ลงวันที่ 17 ก.ค. 55

8.รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ

9.แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ

10.รูปแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง

11.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1188 ลงวันที่ 29 ก.ย. 54

12.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 83 ลงวันที่ 21 ก.ย. 54

13.รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ

14.แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ

15.หนังสือที่อ้างถึง

16.รูปแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง

17.แบบฟอร์มรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของ สกอ.