งบทดลอง งบแผ่นดิน งบรายได้มหาวิทยาลัยและงบรายได้จากหน่วยงานในกำกับ โครงการศึกษาภาคพิเศษ มกราคม 2560 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:06 น.

 

 

  1. รายงานงบทดลอง งบแผ่นดิน ระบบ GFMIS
    เดือน มกราคม 2560(งวด4) ...Click...

  2. เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้จากหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
    เดือน มกราคม 2560 ...Click...

  3. โครงการศึกษาภาคพิเศษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะส่วนของโรงพิมพ์) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะศูนย์ผลิตน้ำดื่มศิลา)
    เดือน มกราคม 2560 ...Click...