การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 11:30 น.

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบัญชีกลาง

ด้วยกรมบัญชีกลางจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc5 และ 6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2 กองคลังขอให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นแรกดังนี้

  1. กรอก "แบบฟอร์มขอรหัสหน่วยงานใช้งานในระบบ e-gp" และจัดส่งมายังกองคลังเพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางจัดทำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านต่อไป
  2. กรอก "แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)" หน่วยงานละ 1 คน และส่งมายังกองคลังภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556