รับใบสำคัญเงินอุดหนุน พิมพ์
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 22:46 น.

image ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินอุดหนุนภาษาที่สอง และเงินอุดหนุนสื่อการสอนปี 2551
ได้ที่กองคลัง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00 น.