วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รายงานแสดงร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้โดย คิดจาก จำนวนรายการในระบบบัญชี 3 มิติ ที่มีสถานะอนุมัติ(สามารถส่งเบิกได้) เทียบกับจำนวนรายการทั้งหมดซึ่งแต่ละหน่วยงานบันทึกเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้

ช่วงเดือนเริ่มต้น : ช่วงเดือนสุดท้าย :
โปรดรอสักครู่ ...