ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รายงานแสดงร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้โดย คิดจาก จำนวนรายการในระบบบัญชี 3 มิติ ที่มีสถานะอนุมัติ(สามารถส่งเบิกได้) เทียบกับจำนวนรายการทั้งหมดซึ่งแต่ละหน่วยงานบันทึกเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้

ช่วงเดือนเริ่มต้น : ช่วงเดือนสุดท้าย :
โปรดรอสักครู่ ...