วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รายงานแสดงจำนวนวันที่พิมพ์เช็ค นับจากวันที่หน่วยงานตั้งหนี้ โดยคิดจาก ข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบบัญชี 3 มิติ ทุกกรณีทั้งที่จ่ายให้กับบุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอก

ช่วงเดือนเริ่มต้น : ช่วงเดือนสุดท้าย :
โปรดรอสักครู่ ...