ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบรายงานแสดงสถานะหน่วยงานที่ยืนยันงบประมาณปี 2557 และตรวจสอบใบแจ้งหนี้

  หมายเหตุ : หน่วยงานที่สามารถใช้งบประมาณปี 2557 ได้ จะต้องมีเครื่อง ตรวจสอบแล้ว ทุกช่อง.

ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
สถานะงบประมาณ
สถานะใบแจ้งหนี้
งบรายได้
งบคลัง
งบสวัสดิการ
1.
 กองกลาง
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
2.
 กองการเจ้าหน้าที่
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
3.
 กองกิจการนักศึกษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
4.
 กองคลัง
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
5.
 กองงานวิทยาเขตบางนา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
6.
 กองบริการการศึกษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
7.
 กองอาคารสถานที่
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
8.
 กองแผนงาน
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
9.
 คณะทัศนมาตรศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
10.
 คณะธุรกิจการบริการ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
11.
 คณะนิติศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
12.
 คณะบริหารธุรกิจ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
13.
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
14.
 คณะมนุษยศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
15.
 คณะรัฐศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
16.
 คณะวิทยาศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
17.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
18.
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
19.
 คณะศึกษาศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
20.
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
21.
 คณะสื่อสารมวลชน
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
22.
 คณะเศรษฐศาสตร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
23.
 บัณฑิตวิทยาลัย
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
24.
 สถาบันการศึกษานานาชาติ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
25.
 สถาบันคอมพิวเตอร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
26.
 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
27.
 สถาบันภาษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
28.
 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
29.
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
30.
 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
31.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
32.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
33.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
34.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ตรัง
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
35.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.นครพนม
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
36.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
37.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.นครศรีธรรมราช
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
38.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.บุรีรัมย์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
39.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
40.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
41.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
42.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.ศรีสะเกษ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
43.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
44.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
45.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
46.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.หนองบัวลำภู
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
47.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
48.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
49.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
50.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
51.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงใหม่
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
52.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.เพชรบูรณ์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
53.
 สาขาวิทยบริการฯ จ.แพร่
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
54.
 สาขาวิทยบริการฯ สาขาต่างประเทศ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
55.
 สำนักกีฬา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
56.
 สำนักงานตรวจสอบภายใน
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
57.
 สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
58.
 สำนักงานอธิการบดี
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
59.
 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
60.
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
61.
 สำนักพิมพ์
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
62.
 สำนักวิทยบริการ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
63.
 สำนักหอสมุดกลาง
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
64.
 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
65.
 องค์การนักศึกษา
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
66.
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ภูมิภาค)
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
67.
 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ (ส่วนกลาง)
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
68.
 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายประถม)
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
69.
 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ
ยังไม่ตรวจสอบ