วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:36 น.

 


 

  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ...Click...


  • การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2562 ...Click...

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี2562

- เดือน ต.ค. 2561 ...Click...
- เดือน พ.ย. 2561 ...Click...
- เดือน ธ.ค. 2561 ...Click...
- เดือน ม.ค. 2562 ...Click...
- เดือน ก.พ. 2562 ...Click...
- เดือน มี.ค. 2562 ...Click...
- เดือน เม.ย.2562 ...Click...
- เดือน พ.ค. 2562 ...Click...


 

 

 

 
ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:34 น.

 

 

ประกาศต่าง ๆ ข้อบังคับ ระเบียบ

- ขั้นตอนการดำเนินงาน/คู่มือปฏิบัติ

- หนังสือเวียน

- กฎกระทรวง

- ระเบียบฯ พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560