ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข่าวสามมิติ
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 10:28 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557

ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 01:58 น.

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557 งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

กองคลัง ขอแจ้งให้หน่วยงานที่มีรายการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มีนาคม 2557 ขอให้ดำเนินส่งบันทึกข้อความแจ้งกองคลัง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เพื่อกองคลังดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่าย

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน จะต้องมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารจากระบบดังต่อไปนี้ 1.1 ระบบ 3 มิติ 1.2 ระบบ e-GP 1.3 ระบบ GFMIS

2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะต้องมีบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการเบิกจ่ายไม่ทันพร้อมเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

** ทุกกรณี ขอให้แจ้งเหตุผลของการขยายเวลาเบิกจ่ายด้วย

เพิ้ิมเติม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557


 

 
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 และแนวปฏิบัติ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:43 น.

 

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านแนวปฏิบัติ

 

 
แจ้งการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของกองคลังเพื่อประกาศราคากลางนอกระบบบัญชี3มิติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 10:48 น.

 

ประกาศราคากลางนอกระบบ3มิติ

หลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศราคากลางผ่านเว็บไซต์ของกองคลัง กรณีดำเนินการนอกระบบบัญชี 3 มิติ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิกที่นี่

 

 
Login e-GP ครั้งแรก PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:00 น.

 

ด่วน!!! ผู้สมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบ e-GP แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำการตรวจสอบ อีเมล์ ที่แจ้งไปยังระบบ e-GP เพื่อตรวจสอบการได้รับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ให้ดำเนินการ login ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้เริ่มเข้าสู่การดำเนินการในระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2
4. หน่วยงานใดที่ยังมิได้สมัครผู้ใช้งานระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP ขอให้เร่งดำเนินการและจัดส่ง “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
 

--> คู่มือการ login ครั้งแรก คลิกที่นี่
--> บันทึกข้อความเรื่อง "การได้รับรหัสและการใช้งานระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2"
 
คลิกที่นี่ 

- กรณีไม่ได้รับ อีเมล์ หรือไม่สามารถการ login ครั้งแรกได้ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียน -หน่วยงานภาครัฐ    

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 4647, 6956

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5