ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข่าวสามมิติ
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 19:18 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0697-9002,
6000-0012-0698-0000 - 6000-0012-0706-9001,
6000-0012-0707-0009 - 6000-0012-1348-6009,
6000-0012-1348-7007 - 6000-0012-2931-1001

 

 
รับใบสำคัญรับเงิน "เงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 07:11 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับใบสำคัญรับเงิน "เงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" เพื่อเบิกจ่ายให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่ งานการเงิน กองคลัง ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

 
ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2015 เวลา 16:23 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559

 1. กองการเจ้าหน้าที่
 2. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 3. คณะธุรกิจการบริการ
 4. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. คณะมนุษยศาสตร์(ลูกจ้างประจำงบคลัง)
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 9. บัณฑิตวิทยาลัย
 10. สถาบันภาษา
 11. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
 12. สาขาวิทยบริการ จ.เชียงใหม่
 13. สาขาวิทยบริการ จ.เชียงราย
 14. สาขาวิทยบริการ จ.ตรัง
 15. สาขาวิทยบริการ จ.นครพนม
 16. สาขาวิทยบริการ จ.นครราชสีมา
 17. สาขาวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี
 18. สาขาวิทยบริการ จ.พังงา
 19. สาขาวิทยบริการ จ.ลพบุรี
 20. สาขาวิทยบริการ จ.สงขลา
 21. สาขาวิทยบริการ จ.อำนาจเจริญ
 22. สำนักงานอธิการบดี
 23. สำนักทดสอบอิเลกทรอนิกส์
 24. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
 25. สำนักวิทยบริการ
 26. หน่วยปรับอากาศกองอาคาร
 27. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่วนภูมิภาค)
 28. โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(สาธิตประถม)

บันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของบุคลากรในปีภาษี 2559 ที่ www.fis.ru.ac.th/rutax
ระหว่างวันที่ 8 -15 ธันวาคม 2558
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 21:07 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-1009 - 6000-0012-0698-0000,
6000-0012-0698-1008 - 6000-0012-0707-1015,
6000-0012-0707-2005 - 6000-0012-1071-8008,
6000-0012-1071-9006 - 6000-0012-2931-1001

 

 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)" PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 15:09 น.

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)" วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์ WORD .ไฟล์ PDF

2. เปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณา ไฟล์ PDF,ไฟล์ WORD

3. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ไฟล์ PPTX,ไฟล์ PPT(97-2003),ไฟล์ PDF

4. การพัสดุภาครัฐ ไฟล์ PPTX,ไฟล์ PPT(97-2003),ไฟล์ PDF

5. กำหนดการโครงการฝึกอบรม ไฟล์ PDF

6. โครงการฝึกอบรม ไฟล์ PDF

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 9