ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข่าวสามมิติ
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 10:28 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557

รายการ

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับเรื่อง กองคลัง

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ

รายได้

งบประมาณ

กิจกรรม นศ.

การของบประมาณเพิ่มเติม

การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายการ

การใช้เงินเหลือจ่าย

19 สิงหาคม 2557

17 สิงหาคม 2557

17 มิถุนายน 2557

การเบิกจ่ายเงิน

- ข้ามปีงบประมาณ

- งบประมาณปีปัจจุบัน/เงินกัน/ขยาย

 

30 สิงหาคม 2557

 

26 ธันวาคม 2556

17 กันยายน 2557

 

30 พฤษภาคม 2557

การขอกันเงิน

1 กันยายน 2557

17 กันยายน 2557

16 พฤษภาคม 2557

การขออนุมัติขยายกันเงิน

1 กันยายน 2557

17 กันยายน 2557

30 พฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 01:58 น.

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557 งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

กองคลัง ขอแจ้งให้หน่วยงานที่มีรายการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มีนาคม 2557 ขอให้ดำเนินส่งบันทึกข้อความแจ้งกองคลัง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เพื่อกองคลังดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่าย

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน จะต้องมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารจากระบบดังต่อไปนี้ 1.1 ระบบ 3 มิติ 1.2 ระบบ e-GP 1.3 ระบบ GFMIS

2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะต้องมีบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการเบิกจ่ายไม่ทันพร้อมเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

** ทุกกรณี ขอให้แจ้งเหตุผลของการขยายเวลาเบิกจ่ายด้วย

เพิ้ิมเติม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557


 

 
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 และแนวปฏิบัติ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:43 น.

 

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านแนวปฏิบัติ

 

 
ขอเลื่อนการฝึกอบรม e-GP PDF พิมพ์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 16:04 น.

 

เลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” ครั้งที่ 2

เนื่องจากระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

หนังสือกรมบัญชีกลาง  

 

 
แจ้งการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของกองคลังเพื่อประกาศราคากลางนอกระบบบัญชี3มิติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 10:48 น.

 

ประกาศราคากลางนอกระบบ3มิติ

หลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศราคากลางผ่านเว็บไซต์ของกองคลัง กรณีดำเนินการนอกระบบบัญชี 3 มิติ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิกที่นี่

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5