ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข่าวสามมิติ
รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2557 ณ 25 ส.ค.2557 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 16:44 น.

              

 

  รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2557 ณ 25 ส.ค.2557 Click

   

   

 

 
หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ฯ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:32 น.

 

มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557


เรื่อง หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ หรือ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  • มติ ก.บ.ม.ร. Click
  • เอกสารแนบ Click

 

 
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 15:27 น.

 

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557


...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... Click

 

 
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 10:28 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557

ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 01:58 น.

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557 งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

กองคลัง ขอแจ้งให้หน่วยงานที่มีรายการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มีนาคม 2557 ขอให้ดำเนินส่งบันทึกข้อความแจ้งกองคลัง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เพื่อกองคลังดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่าย

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน จะต้องมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารจากระบบดังต่อไปนี้ 1.1 ระบบ 3 มิติ 1.2 ระบบ e-GP 1.3 ระบบ GFMIS

2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะต้องมีบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการเบิกจ่ายไม่ทันพร้อมเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

** ทุกกรณี ขอให้แจ้งเหตุผลของการขยายเวลาเบิกจ่ายด้วย

เพิ้ิมเติม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557


 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 6