วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
ปฎิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 15:40 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด Click

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558

1. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้ถึงระดับหลักสูตรในระบบบัญชี 3 มิติ (ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง : PO และระบบบัญชีเจ้าหนี้ : AP) บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

1.1.  คณะนิติศาสตร์
1.2.  คณะบริหารธุรกิจ
1.3.  คณะมนุษยศาสตร์
1.4.  คณะศึกษาศาสตร์
1.5.  คณะวิทยาศาสตร์
1.6.  คณะรัฐศาสตร์
1.7.  คณะเศรษฐศาสตร์
1.8.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.9.   คณะสื่อสารมวลชน
1.10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.12. คณะทัศนมาตรศาสตร์
1.13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.14. คณะธุรกิจการบริการ
1.15. บัณฑิตวิทยาลัย
1.16. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 

2. ในกรณีที่รายการเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้รายการใด ไม่สามารถจำแนกหลักสูตรได้ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลหลักสูตร “ไม่ระบุ” เพื่อดำเนินการปันส่วนให้กับแต่ละหลักสูตรในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรในลำดับต่อไป

3. รายละเอียด รหัสหลักสูตร

 

 
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลังประจำปีงบประมาณ 2557 ภาคบ่าย (ผอ.ธีระ ทองประกอบ) PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 09:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผน
และการคลังประจำปีงบประมาณ 2557
ภาคบ่าย
(ผอ.ธีระ ทองประกอบ)

 • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) Excel
 • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) pdf
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปปช.) pdf
 • กำหนดระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
  (สำนักนายกรัฐมนตรี) pdf
 • แผนภาพองค์ประกอบการบริหารจัดการด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (ตามระเบียบสำนนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการพัสดุ 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) pdf

 

 
รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2557 ณ 25 ส.ค.2557 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 16:44 น.

              

 

  รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2557 ณ 25 ส.ค.2557 Click

   

   

 

 
หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ฯ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:32 น.

 

มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557


เรื่อง หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ หรือ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • มติ ก.บ.ม.ร. Click
 • เอกสารแนบ Click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 6