ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข่าวสามมิติ
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 และแนวปฏิบัติ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:43 น.

 

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านแนวปฏิบัติ

 

 
แจ้งการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของกองคลังเพื่อประกาศราคากลางนอกระบบบัญชี3มิติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 10:48 น.

 

ประกาศราคากลางนอกระบบ3มิติ

หลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศราคากลางผ่านเว็บไซต์ของกองคลัง กรณีดำเนินการนอกระบบบัญชี 3 มิติ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิกที่นี่

 

 
Login e-GP ครั้งแรก PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:00 น.

 

ด่วน!!! ผู้สมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบ e-GP แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำการตรวจสอบ อีเมล์ ที่แจ้งไปยังระบบ e-GP เพื่อตรวจสอบการได้รับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ให้ดำเนินการ login ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้เริ่มเข้าสู่การดำเนินการในระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2
4. หน่วยงานใดที่ยังมิได้สมัครผู้ใช้งานระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP ขอให้เร่งดำเนินการและจัดส่ง “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
 

--> คู่มือการ login ครั้งแรก คลิกที่นี่
--> บันทึกข้อความเรื่อง "การได้รับรหัสและการใช้งานระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2"
 
คลิกที่นี่ 

- กรณีไม่ได้รับ อีเมล์ หรือไม่สามารถการ login ครั้งแรกได้ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียน -หน่วยงานภาครัฐ    

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 4647, 6956

 

 

 
เปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 00:00 น.

 

     ประกาศ!...ขณะนี้กองแผนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรายละเอียดการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้วเสร็จ และกองคลังได้เปิดใช้งานระบบจัดซื้อ/จ้างประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 
คู่มือลงทะเบียน “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 19:42 น.

 

คู่มือลงทะเบียน “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

(ให้ดำเนินการผ่าน Internet Explorer : IE เท่านั้น)

1. ก่อนใช้งาน ตั้งค่าใช้งาน IE ดังนี้ ..คลิกที่นี่..
2.
คู่มือ สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนของ ม.รามคำแหง ...คลิกที่นี่...

3. ถ้าต้องการพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
...คลิกที่นี่...

กรณีพบปัญหา ในขั้นตอนที่ 1 ไม่พบ ปุ่ม "ลงทะเบียน" หรือ ขั้นตอนที่ 3  พิมพ์แบบแล้วไม่มีรูป ตราครุฑ ให้ตั้งค่าใช้งาน IE ก่อนใช้งาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก

1. คู่มือของกรมบัญชีกลาง
2. www.gprocurement.go.th
3. กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

หมายเลขโทรศัพท์0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 6777

ตารางการเทียบระดับตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการ กับ บุคลากรสายปฏิบัติการ สำหรับประกอบการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP ...คลิกที่นี่...

โดยให้หน่วยงานจัดพิมพ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใจงานในระบบ e-GP” และจัดส่งพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อรวมรวมเสนอท่านอธิการบดีลงนาม ก่อนส่งให้กับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ต่อไป

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5