วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 00:00 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน มีนาคม และ เดือน เมษายน 57 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. กองกิจการนักศึกษา
  3. คณะศึกษาศาสตร์

 

 
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:48 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 15:27 น.

 

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557


...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... Click

 

 
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 10:28 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557

ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 01:58 น.

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนมีนาคม 2557 งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

กองคลัง ขอแจ้งให้หน่วยงานที่มีรายการกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มีนาคม 2557 ขอให้ดำเนินส่งบันทึกข้อความแจ้งกองคลัง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เพื่อกองคลังดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่าย

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน จะต้องมีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารจากระบบดังต่อไปนี้ 1.1 ระบบ 3 มิติ 1.2 ระบบ e-GP 1.3 ระบบ GFMIS

2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะต้องมีบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการเบิกจ่ายไม่ทันพร้อมเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

** ทุกกรณี ขอให้แจ้งเหตุผลของการขยายเวลาเบิกจ่ายด้วย

เพิ้ิมเติม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557


 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5