วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 19:38 น.

 

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 ระบบ GFMIS

ประกอบด้วย

1. รหัสงบประมาณ

2. รหัสกิจกรรมหลัก

3. รหัสแหล่งของเงิน

4. รหัสงบประมาณงบกลาง

ดาวน์โหลด รหัสต่างๆ

 

 
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 09:27 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 15:40 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด Click

 

 
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558

1. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้ถึงระดับหลักสูตรในระบบบัญชี 3 มิติ (ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง : PO และระบบบัญชีเจ้าหนี้ : AP) บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

1.1.  คณะนิติศาสตร์
1.2.  คณะบริหารธุรกิจ
1.3.  คณะมนุษยศาสตร์
1.4.  คณะศึกษาศาสตร์
1.5.  คณะวิทยาศาสตร์
1.6.  คณะรัฐศาสตร์
1.7.  คณะเศรษฐศาสตร์
1.8.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.9.   คณะสื่อสารมวลชน
1.10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.12. คณะทัศนมาตรศาสตร์
1.13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.14. คณะธุรกิจการบริการ
1.15. บัณฑิตวิทยาลัย
1.16. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 

2. ในกรณีที่รายการเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้รายการใด ไม่สามารถจำแนกหลักสูตรได้ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลหลักสูตร “ไม่ระบุ” เพื่อดำเนินการปันส่วนให้กับแต่ละหลักสูตรในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรในลำดับต่อไป

3. รายละเอียด รหัสหลักสูตร

 

 
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 09:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผน
และการคลังประจำปีงบประมาณ 2557
ภาคบ่าย
(ผอ.ธีระ ทองประกอบ)

  • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) Excel
  • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) pdf
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปปช.) pdf
  • กำหนดระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
    (สำนักนายกรัฐมนตรี) pdf
  • แผนภาพองค์ประกอบการบริหารจัดการด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    (ตามระเบียบสำนนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการพัสดุ 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) pdf

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 6