ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 18:07 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0692 1004
6000 0012 0692 3000 - 6000 0012 0694 9005
6000 0012 0695 1001 - 6000 0012 0698 4002
6000 0012 0698 6007 - 6000 0012 0704 0002
6000 0012 0704 1000 - 6000 0012 0707 1015
6000 0012 0707 2005 - 6000 0012 0717 8000
6000 0012 0717 9008 - 6000 0012 1071 1003
6000 0012 1071 2001 - 6000 0012 2059 2005
6000 0012 2059 3003 - 6000 0012 2212 1001

 

 
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:50 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ด่วน...กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ดำเนินการและส่งคืนใบสำคัญรับเงินหมวดค่าตอบแทน เดือน ธันวาคม 2557 ให้กับ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะเศรษฐศาสตร์
 7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 9. กองอาคารสถานที่
 10. กองกิจการนักศึกษา
 11. โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม)
 12. โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)

 

 
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:57 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบClick ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206891009 - 6000001206924008
6000001206925005 - 6000001206951001
6000001206952009 - 6000001206989001
6000001206993003 - 6000001207026001
6000001207027009 - 6000001207063004
6000001207064002 - 6000001207168001
6000001207169009 - 6000001208304001
6000001208305016 - 6000001213484012
6000001213485001 - 6000001222121001

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:11 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 19:38 น.

 

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 ระบบ GFMIS

ประกอบด้วย

1. รหัสงบประมาณ

2. รหัสกิจกรรมหลัก

3. รหัสแหล่งของเงิน

4. รหัสงบประมาณงบกลาง

ดาวน์โหลด รหัสต่างๆ

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 6