วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:36 น.

 

ให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ e-GP ระยะที่ 3 รุ่นที่1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. และรุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ภาพรวม E-GP ระยะที่3 ไฟล์ PDF .ไฟล์ PPT
2. คู่มือ e-Bidding กรณี วิจารณ์ ไฟล์ PDF
3. คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2) ไฟล์ PDF

 

 

 
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-4002,
6000-0012-0698-8003 - 6000-0012-0707-9000,
6000-0012-0708-0008 - 6000-0012-1348-8005,
6000-0012-1348-9003 - 6000-0012-2647-4000,

 

 
วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:41 น.

 

ประกาศ!!!
เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขณะนี้การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงขอเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015 เวลา 11:13 น.

 

เรื่อง ขอให้จัดทำและแจกแบบ ล.ย.01 ให้กับบุคลากร เพื่อประเมินค่าลดหย่อนในปีภาษี 2559 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

- แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ปีภาษี2559 (ล.ย.01) คลิกเพื่อ download

 

 
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015 เวลา 16:23 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย/โครงการศึกษาภาคพิเศษ (กองคลัง)

ขออนุมัติกำหนดแบบเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและการขออนุมัติปิดสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7