วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 เวลา 12:33 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 26 กันยายน 2559
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-2007 - 6000-0012-0698-8003,
6000-0012-0698-9001 - 6000-0012-0707-9000 ,
6000-0012-0708-0008 - 6000-0012-2059-2005,
6000-0012-2059-3003 - 6000-0012-2931-1001

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:57 น.

 

หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ
และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษ
นับแต่ปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย โดยได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2 ดังนั้น เพื่อกองคลังสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำแล้วเสร็จทันต่อเวลาที่กำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suite 11i และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษนับแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้...

 • บันทึกข้อความ Click
 • หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษนับแต่ปีงบประมาณ 2560 Click

 

 
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 14:45 น.

 

ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2559)

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ยืนยัน หรือขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล หรือขอโอนย้ายรายชื่อบุคลากรที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 เพื่อกองคลังจักได้เปิดระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัยให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ต่อไป ...

 • บันทึกข้อความ Click
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของบุคลากรฯ กรณีได้รับคำสั่งมหาวิทยาลัยให้ไปช่วยรายการยังหน่วยงานอื่ Click
 • ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.59 Click

 

 
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 15:14 น.

 

ประกาศรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit 11i"
สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชีเจ้าหนี้,ระบบจัดการเงินสด,ระบบบัญชีลูกหนี้และระบบบัญชีแยกประเภท ณ ห้อง ITSC6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2

-  กลุ่ม 1 วันที่ 20-22 กันยายน 2559  ...Click..
-  กลุ่ม 2 วันที่ 23,26และ27 กันยายน 2559 ...Click...

Download คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

1. คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Payable)

- การบันทึกตั้งหนี้ Click
-  การบันทึกสัญญาเงินยืม การจัดทำเช็คจ่ายและการชดใช้เงินยืม Click

2. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้ (Receivable) ...Click...

3. คู่มือระบบจัดการเงินสด (Cash Management) Click

4. คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท

- การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท Click

- รายงานโครงการศึกษาพิเศษ Click


 

 

 

 
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 21:01 น.

 

คู่มือผู้ใช้งานสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"

กองคลังขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12" ดาวน์โหลดและจัดเตรียมคู่มือสำหรับการฝึกอบรม (เนื่องจากไม่แจกคู่มือในวันฝึกอบรม) ดังนี้

Download

 1. คู่มือฯ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1, 7 ,12 ก.ย.59) Click
 2. คู่มือฯ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (วันที่ 2, 8, 13 ก.ย.59) Click
 3. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้(วันที่ 15 ก.ย.59) Click
 4. คู่มือฯ ระบบสินทรัพย์ถาวร (วันที่ 5, 9 ,14 ก.ย.59) Click
 5. คู่มือฯ ระบบบัญชีแยกประเภท (วันที่ 16 ก.ย.59) Click
 6. คู่มือฯ ระบบจัดการเงินสด (วันที่ 16ก.ย.2559) Click
 7. คู่มือฯ ระบบAP(จ่ายชำระ),ระบบCM(ล้างรายการ)งานการเงิน+งานงบประมาณ กองคลัง (19ก.ย.2559) CLick

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8