ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข่าวสามมิติ
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016 เวลา 16:08 น.

 

ขอชี้แจ้งเรื่องการเบิกเงินรองจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
 • ขอชี้แจ้งเรื่องการเบิกเงินรองจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ...คลิกอ่านรายละเอียด....

 

 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016 เวลา 14:23 น.

 

การบันทึกกันเงินงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ
กรณีได้รับการคืนรายการเบิกข้ามปีงบประมาณ

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเงินคงเหลือในระบบบัญชี 3 มิติ ในประเภทงบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และกันเงินงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ แทนการขออนุมัติเบิกข้ามปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการตามนัยดังกล่าว โครงการฯ 3 มิติขอชี้แจงวิธีการดำเนินงานในระบบดังนี้

1. ให้บันทึกกันเงินในระบบบัญชี 3 มิติระบบงานเก่า (http://rufis.ru.ac.th:8000) ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
2. ให้บันทึกกันเงินแบบมีภาระผูกพัน (กันเงินโดยเอกสารหมายเลข 7)
3. กรณีต้องกันเงินเพื่อเบิกคืนหน่วยงานหรือเบิกจ่ายให้กับบุคลากรให้บันทึกกันเงินเพื่อจ่ายให้กับหน่วยงาน
4. กรณีต้องกันเงินเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ขายผู้รับจ้างให้แยกบันทึกเป็นรายฉบับ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
5. กรณีเบิกจ่ายเงินต่างหมวดงบประมาณให้แยกกันเงินคนละฉบับ
6. กรณีเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานและเบิกจ่ายจากหมวดงบประมาณเดียวกัน หากพิจารณาแล้วสามารถรวมรายการได้ให้บันทึกรวมรายการโดยบันทึกสลับปริมาณกับราคา

 

 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 18:02 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  2560  Click

 

 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:58 น.

 

งบประมาณแผ่นดิน รหัส GFMIS งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

เพื่อใช้ในการบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) Click

 

 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:35 น.

 

คู่มือการการตรวจสอบงบประมาณประจำปี  2560 Click

 • ไปที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ของหน่วยงาน
 • ไปที่เมนู  มุมมอง --> คำขอ
 • เลือกรายงาน ชื่อว่า RU-งบประมาณสรุปการสำรองและใช้จ่าย
 • ระบุดังนี้
  • สมุดบัญชี -->เลือกปุ่ม ค้นหา ตามสมุดบัญชีแหล่งเงินที่ได้รับ...
  • ระหว่างวันที่ --> 01-10-2016
  • ถึงวันที่ --> 31-10-2016
  • หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ --> ...
  • ปีงบประมาณ -->2560
  • แสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว --> N

** ถ้ายืนยันงบประมาณส่งที่กองแผนงานแล้ว

ให้เลือกแสดงเฉพาะเอกสารที่โพสต์แล้ว เป็นค่า Y 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 9