วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:53 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000001206892007-6000001206945003,
6000001206946001-6000001207016002,
6000001207017000-6000001207073003,
6000001207074001-6000001210711003 ,
6000001210712001-6000001226474000,

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 14:06 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 8009 ,
6000 0012 0693 1003 - 6000 0012 0696 3006 ,
6000 0012 0696 4004 - 6000 0012 0699 8010,
6000 0012 0699 9018 - 6000 0012 0703 3007 ,
6000 0012 0703 5002 - 6000 0012 0706 4002 ,
6000 0012 0706 5009 - 6000 0012 0716 6005 ,
6000 0012 0716 7003 - 6000 0012 0830 5016 ,
6000 0012 0830 6006 - 6000 0012 1348 6009 ,
6000 0012 1348 7007 - 6000 0012 2212 0003,

 

 
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:51 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 8009 ,
6000 0012 0693 1003 - 6000 0012 0696 3006 ,
6000 0012 0696 4004 - 6000 0012 0699 8010,
6000 0012 0699 9018 - 6000 0012 0703 3007 ,
6000 0012 0703 5002 - 6000 0012 0706 4002 ,
6000 0012 0706 5009 - 6000 0012 0716 6005 ,
6000 0012 0716 7003 - 6000 0012 0830 5016 ,
6000 0012 0830 6006 - 6000 0012 1348 6009 ,
6000 0012 1348 7007 - 6000 0012 2212 0003,
6000 0012 2212 1001 - 6000 0012 2647 4000

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:30 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2558 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000 0012 0689 1009 - 6000 0012 0629 3000 ,
6000 0012 0692 4008 - 6000 0012 0695 3007 ,
6000 0012 0695 4005 - 6000 0012 0698 6007,
6000 0012 0698 8003 - 6000 0012 0702 4006 ,
6000 0012 0702 5003 - 6000 0012 0705 1009 ,
6000 0012 0705 2007 - 6000 0012 0707 5008 ,
6000 0012 0707 6006 - 6000 0012 0718 3000 ,
6000 0012 0718 4008 - 6000 0012 1071 2001 ,
6000 0012 1071 3017 - 6000 0012 2059 3003,
6000 0012 2059 4001 - 6000 0012 2647 4000

 

 
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 10:29 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติหลักการ ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยอาศัยหลักการเดียวกันกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรไปตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่า ร่างกฎ ก.พ.อ. จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย และ ส.ก.อ.ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ พร้อมฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนใหม่สำหรับใช้ในรอบการประเมินดังกล่าว ต่อไป 
...คลิกอ่านรายละเอียด....
...สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558....

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 8