ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข่าวสามมิติ
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 15:29 น.

 

ประกาศ!!!
เรื่อง การเปิดใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังดำเนินการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถเปิดใช้งานงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ ทั้งนี้กองคลังต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 19:38 น.

 

รหัสงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 ระบบ GFMIS

ประกอบด้วย

1. รหัสงบประมาณ

2. รหัสกิจกรรมหลัก

3. รหัสแหล่งของเงิน

4. รหัสงบประมาณงบกลาง

ดาวน์โหลด รหัสต่างๆ

 

 
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 09:27 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 15:40 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2558

กองคลังได้กำหนดปฏิทินและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด Click

 

 
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการบันทึกรับเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ ในปีงบประมาณ 2558

1. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้ถึงระดับหลักสูตรในระบบบัญชี 3 มิติ (ทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้าง : PO และระบบบัญชีเจ้าหนี้ : AP) บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

1.1.  คณะนิติศาสตร์
1.2.  คณะบริหารธุรกิจ
1.3.  คณะมนุษยศาสตร์
1.4.  คณะศึกษาศาสตร์
1.5.  คณะวิทยาศาสตร์
1.6.  คณะรัฐศาสตร์
1.7.  คณะเศรษฐศาสตร์
1.8.  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.9.   คณะสื่อสารมวลชน
1.10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.12. คณะทัศนมาตรศาสตร์
1.13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.14. คณะธุรกิจการบริการ
1.15. บัณฑิตวิทยาลัย
1.16. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ 

2. ในกรณีที่รายการเบิกจ่ายงบประมาณและบันทึกรับเงินรายได้รายการใด ไม่สามารถจำแนกหลักสูตรได้ ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลหลักสูตร “ไม่ระบุ” เพื่อดำเนินการปันส่วนให้กับแต่ละหลักสูตรในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรในลำดับต่อไป

3. รายละเอียด รหัสหลักสูตร

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 6