ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารทั่วไป
เอกสารประกอบการบรรยาย e-GP 26 สิงหาคม 2556 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013 เวลา 17:57 น.

 

วิทยากรจาก สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

1. นางมริษฎา  ภู่ขวัญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
2. นางสาวอรอุมา   ราชอุไร ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

เอกสารประกอบการบรรยาย e-gp ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556  ดังนี้

1. powerpoint บรรยายระบบ egp ไฟล์ pdf .ไฟล์ ppt
2. คู่มือฝึกปฏิบัติวิธีตกลงราคา
3. คู่มือฝึกปฏิบัติวิธีสอบราคา
4. คู่มือคืนหลักประกันสัญญา/ซอง
5. ตารางเลขที่วันที่ สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติวิธีสอบราคา
6. ไฟล์เอกสารราคากลางงานก่อสร้าง (สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติวิธีสอบราคา : ไฟล์ ปร.4.pdf และ ปร.5.pdf)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก

 

 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 16:14 น.

 
 

 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2011 เวลา 16:49 น.

 
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:51 น.

 

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี อาศัยอำนาจตามความในมตรา 18(2)และ(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงตราบังคับไว้ดังต่อไปนี้ ดูรายละเอียดที่นี่

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:24 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

     ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกันดำเนินการร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดย ทปม.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมีมติอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วนั้น ... อ่านต่อ

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 3