วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 319
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 234
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3559
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13093
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 27852
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 5841
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 9885
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11539
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6313
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2012
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 6790
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5425
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 12810
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10322
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33215
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 4820
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 43326
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 37921
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 209282
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12487
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 16638
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 12796
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 12274