วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งคืนใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 15ธันวาคม 2562 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 11:36 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งคืนใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 15ธันวาคม 2562

  1. เดือน กันยายน คณะนิติศาสตร์,คณะสื่อสารมวลชน,คณะวิทยาศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์
  2. เดือนสิงหาคม  คณะสื่อสารมวลชนเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ
ที่คุณพรทิพย์ ตู้ทอง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562