ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:36 น.

 


 

  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ...Click...


  • การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี2562 ...Click...

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปี2562

- เดือน ต.ค. 2561 ...Click...
- เดือน พ.ย. 2561 ...Click...
- เดือน ธ.ค. 2561 ...Click...
- เดือน ม.ค. 2562 ...Click...
- เดือน ก.พ. 2562 ...Click...
- เดือน มี.ค. 2562 ...Click...
- เดือน เม.ย.2562 ...Click...
- เดือน พ.ค. 2562 ...Click...