วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบ



เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9-10 พ.ค. 62 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:16 น.

 

โครงการอบรมเชิงอภิปราย

เรื่อง "กรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบพัสดุพศ.2560  และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)"
วันที่ 9-10 พ.ค. 62

กำหนดการโครงการอบรม Dowdload

 


เอกสารประกอบการบรรยายจัดซื้อจัดจ้าง เป็น ไฟล์ Zip ดังนี้

1. Powerpoint Dowdload , ไฟล์ *.pdf

2. พ.ร.บ.,ระเบียบ,หนังสือเวียน, กฎกระทรวง,หนังสือเวียน Dowdload

3. ภาพรวม EGP Dowdload , ไฟล์ *.pdf