ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2019 เวลา 08:51 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จ

ด้วยกองคลังได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานดังต่อไปนี้ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อกองคลังจักได้ดำเนินการในลำดับต่อไป ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรดติดต่อ คุณนันทศักดิ์ (อ้น) โทร 8446.

  1. กองการเจ้าหน้าที่
  2. สาขาวิทยบรการ จ.ตรัง

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตรัง
บุรีรัมย์
พังงา
ลพบุรี
สงขลา
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
สำนักงานบริหารความเสี่ยง
สำนักพิมพ์
หนองบัวลำภู
อุดรธานี