ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบงบทดลอง งบแผ่นดิน งบรายได้มหาวิทยาลัยและงบรายได้จากหน่วยงานในกำกับ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ตุลาคม 2559 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:37 น.

 

  1. รายงานงบทดลอง งบแผ่นดิน ระบบ GFMIS
    เดือน ตุลาคม 2559 (งวด1) ...Click...

  2. เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้จากหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
    เดือน ตุลาคม 2559 ...Click...

  3. โครงการศึกษาภาคพิเศษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะส่วนของโรงพิมพ์) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะศูนย์ผลิตน้ำดื่มศิลา)
    เดือน ตุลาคม 2559 ...Click...