วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบงบทดลอง งบแผ่นดิน งบรายได้มหาวิทยาลัยและงบรายได้จากหน่วยงานในกำกับ โครงการศึกษาภาคพิเศษ พฤศจิกายน 2559 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2016 เวลา 15:53 น.

 

 

  1. รายงานงบทดลอง งบแผ่นดิน ระบบ GFMIS 
  2. เดือน พฤศจิกายน 2559(งวด2) ...Click...

  3. เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้จากหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
    เดือน พฤศจิกายน 2559 ...Click...

  4. โครงการศึกษาภาคพิเศษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะส่วนของโรงพิมพ์) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะศูนย์ผลิตน้ำดื่มศิลา)
  5. เดือน พฤศจิกายน 2559 ...Click...