ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบงบทดลอง งบแผ่นดิน งบรายได้มหาวิทยาลัยและงบรายได้จากหน่วยงานในกำกับ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ธันวาคม 2559 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 14:26 น.

 

 

  1. รายงานงบทดลอง งบแผ่นดิน ระบบ GFMIS
  2. เดือน ธันวาคม 2559(งวด3) ...Click...


  3. เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยและเงินรายได้จากหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
    เดือน ธันวาคม 2559 ...Click...

  4. โครงการศึกษาภาคพิเศษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะส่วนของโรงพิมพ์) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะศูนย์ผลิตน้ำดื่มศิลา)
  5. เดือน ธันวาคม 2559 ...Click...