ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 09:07 น.

 

ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)

ด้วยฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตามกฎ ก.พ.อ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงขอเปิดระบบเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มดังนี้

  1. ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. ลูกจ้างงบรายได้
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
  4. ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
  5. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ)

และขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัย (www.fis.ru.ac.th) ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย โดยสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมที่ได้ใช้งานในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบครั้งก่อน ... อ่าน บันทึกข้อความ