ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 17:58 น.

 

งบประมาณแผ่นดิน รหัส gfmis งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

เพื่อใช้ในการบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) click