วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รับใบสำคัญรับ "เงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2557" และ "เงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน ประจำปี 2557" PDF พิมพ์
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 11:09 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้รับใบสำคัญรับ "เงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำปี 2557" และ "เงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน ประจำปี 2557" ได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง งานการเงิน กองคลัง ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ
 3. คณะมนุษยศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะรัฐศาสตร์
 7. คณะเศรษฐศาสตร์
 8. บัณฑิตวิทยาลัย
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 10. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
 12. คณะสื่อสารมวลชน
 13. คณะทัศนมาตรศาสตร์
 14. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 15. สถาบันการศึกษานานาชาต
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์