ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เรื่องร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 14:30 น.

 

เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 แบ่งตามนี้

1. ด้านกลยุทธ์

2. ด้านปฏิบัติงาน การเรียนการสอน

3. ด้านบุคลากรและธรรมาพิบาล

4. ด้านทรัพยากร  การเงิน - งบประมาณ

5. ด้านทรัพยากร อาคารสถานที่

6. ด้านทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่