วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รหัสรายการทางบัญชี 12 segment PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
โครงการได้ทำการสรุปรหัสรายการทางบัญชีทั้ง 12 segment ที่จะใช้ในการทำรายการเบิก-จ่ายในระบบบัญชี 3 มิติฯ คลิกที่นี่