ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินและระบบค้นหาการจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

** ชื่อบัญชีธนาคาร ที่รับโอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวผู้มีสิทธิในการับเงิน

** ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคาร ยกเว้น การเิบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(งบคลัง) ผ่านระบบ gfmis

** การแนบเอกสารเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ขาย ดังนี้

บุคคลธรรมดา

  1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
  2. บัตรประจำตัวประชาชน

ร้านค้า

  1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/ภพ.20
  3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/นิติบุคคล

  1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน/ภพ.20
  3. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
  4. สำเนาหนังสือรับรอง