วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ส่งใบสำคัญโบนัส PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:18 น.

ด่วน ! หน่วยงานดังต่อไปนี้ กรุณาส่งใบสำคัญรับเงินโบนัส ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่นางพรทิพย์ ตู้ทอง

  1. คณะบริหารธุรกิจ
  2. คณะมนุษยศาสตร์ตร์
  3. คณะศึกษาศาสตร์
  4. สถาบันภาษา