ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กองคลัง PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2009 เวลา 11:51 น.

ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้