วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2009 เวลา 18:23 น.

image