ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติการยกเลิกเอกสาร PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2008 เวลา 20:19 น.

image ตามที่กองคลังได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแก้ไขและยกเลิกเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงการยกเลิกรายการได้เองไปแล้วนั้น กองคลังพบว่าบางหน่วยงานยังไม่สามารถแก้ไขและยกเลิกรายการได้อย่างถูกต้อง กองคลังจึงขอสรุปแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่