วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติการปรับปรุงบันทึก งปม, PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2008 เวลา 05:45 น.

image ตามที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทำการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนั้น

กองคลังได้ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานต่างๆยังบันทึกบัญชีและเลือกใช้งบประมาณผิดพลาดบ่อยครั้ง กองคลังจะพิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกใช้เงินงบประมาณและผังบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆในกรณีต่อไปนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่