ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติคืนเงินยืมทดรองราชการ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2008 เวลา 05:32 น.

image เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินยืมทดรองราชการในระบบบัญชี 3 มิติ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสำหรับงบประมาณ 2551 กองคลังจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่