ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขออนุมัติจัดฝึกอบรม PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 00:03 น.

image ตามบันทึกข้อความที่ ศธ.0518.01/พิเศษ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ กรณีปรับเพิ่ม-ลดงบประมาณ และบันทึกข้อความ ศธ.0518.01/พิเศษ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติในการกันเงิน-ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสำหรับปีงบประมาณ 2551

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกรายการกรณีดังกล่าวมากยิ่งขึ้นโครงการบัญชี 3 มิติ จึงขออนุมัติจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc6 อาคารเวียงคำชั้น2 ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551

ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2 คน และโปรดแจ้งรายชื่อมาที่โครงการบัญชี 3 มิติ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่