ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี51 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2008 เวลา 23:28 น.

image เพื่อให้การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีสำหรับปีงบประมาณ 2551 เป็นปัจจุบันถูกต้อง สามารถควบคุมและตรวจสอบการคงเหลือของงบประมาณได้ และป้องกันมิเกิดการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมเกินกว่างบประมาณที่ได้รับและคงเหลืออยู่จริงนั้น กองคลังจึงขออนุมัติดังนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่