ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติ การเพิ่ม-ลดงบประมาณ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2008 เวลา 23:15 น.

image ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอหารือกับผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องการขอบันทึกรายการจัดซื้อ/จ้างที่ต้องมีการปรับเพิ่ม/ลดวงเงินงบประมาณที่ได้สำรองงบประมาณตามสัญญาไว้แล้ว และได้มอบหมายให้โครงการบัญชี 3 มิติ กำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ โครงการจึงขอกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติดังนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่