วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ตรวจประกันคุณภาพภายใน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2008 เวลา 17:44 น.

image ตามที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งกำหนดการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 มาแล้วนั้น กองคลังจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในกองคลังเพื่อโปรดทราบ


"กองคลังยุคใหม่ เต็มใจให้บริการ สืบสานนโยบาย ใช้จ่ายคุ้มค่า เร่งพัฒนาระบบงาน"