วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ซัพพลายเออร์ที่ถูกระงับใช้งาน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 07:00 น.

image กองคลังขอระงับซัพพลายเออร์ เนื่องจากซัพพลายเออร์ไม่ยอมส่งใบเสร็จรับเงินมาให้กองคัลง ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

ชื่อซัพพลายเออร์
 หน่วยงานที่ติดต่อ
 บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์  คณะวิทยาศาสตร์
 บจก.เซอราเวิลด์ คณะวิทยาศาสตร์
 บจก.บางกอกไฮแล็บ คณะวิทยาศาสตร์
 บจก.เอ็ม.โอ.เอส.โฟนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
 น.ส.พักตร์รชนม์ ประทีปพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
 บจก.เอส.วี.วิชั่น  คณะบริหารธุรกิจ