ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ค่ารักษาพยาบาลและค่าน้ำมัน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2008 เวลา 07:00 น.

image เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพนาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตรวจสอบและควบคุมได้กองคลังจึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไว้ดังนี้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่