วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 07:00 น.

การส่งใบสำคัญคู่จ่ายคืนและการรับรองการจ่าย