ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบคลังบทความ

ค้นหา 

 • ส่งใบสำคัญรับเงินภาษาต่างประเทศ

  {xtypo_rounded2} กองคลังขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ส่งใบสำคัญรับเงินอุดหนุนภาษาที่ 2 คืนกองคลังภา...
 • สัมมนาประจำปี 2553

  {xtypo_rounded3}ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 กองคลัีงจัดสัมมนาประจำปีซึ่งจะทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึ...
 • แจ้งการเปิดใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง PO

    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (po) จะสามารถ login เข้าใช้งานได้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็...
 • แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ

  เวลา 18.00 น. โครงการบัญชี 3 มิติ จำต้องปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขอให้ผู้ใ...
 • จัดส่งสำเนาสัญญายืมเงิน

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป กองคลัง (งานการเงิน) จะจัดส่งสำเนาสัญญายืมเงินให้หน่วยเงินข...
 • ตรวจสอบใบสำคัญ เดือนเมษายน

  คณะ/สำนัก กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงินเดือน เมษายน 2552 และจัดส่งใบสำคัญรับเงินคืนกองคลัง ด่ว...
 • ส่งใบสำคัญโบนัส

  ด่วน ! หน่วยงานดังต่อไปนี้ กรุณาส่งใบสำคัญรับเงินโบนัส ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่นางพรทิพย...
 • แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ

  เวลา 18.00 น. โครงการบัญชี 3 มิติ จำต้องปิดระบบบัญชี 3 มิติเพื่อทำการปรับปรุงระบบ ขอให้ผู้ใช้ระบ...
 • กองคลัง

  ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล...
 • ตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน พ.ย. 51

  กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน เดือนพฤศจิกายน 2551 ส่งคืนกองคลังโดยด่วน...
 • แจ้งใบสำคัญจ่าย

  หน่วยงานสาขาวิทยบริการฯ ดังต่อไปนี้ 1. จ.อำนาจเจริญ 2. จ.นครศรีธรรมราช3. จ.ขอนแก่น4. จ.ตรัง 5. จ.หนอง...
 • จัดส่งใบสำคัญจ่ายเงินอุดหนุน

  กรุณาจัดส่งใบสำคัญจ่าย เงินอุดหนุนต่างๆ โดยด่วนเพราะกองคลังจะจัดเก็บภาษี (5,000 ทุกชุด) - ภา...
 • เปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรม

   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานและการจัดทำรายงานทางการเงินด้...
 • รับใบสำคัญเงินอุดหนุน

  ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินอุดหนุนภาษาที่สอง และเงินอุดหนุนสื่อการสอนปี 2551 ได้ที่ก...
 • ปิดระบบ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น.

     ในวันที่ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง...
 • กำหนดการการฝึกอบรม

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นการบันทึกบัญชีเกณฑื...
 • แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี52

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 255...
 • ด่วน!! ฟังการฝึกอบรมผ่านดาวเทียม

   ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดปร...
 • ระเบียบการสอบซ่อม

  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึก...
 • ดูสถานะยืนยันงปม.และใบแจ้งหนี้

   ท่านสามารถดูรายงานแสดงการตรวจสอบสถานะยืนยันงบประมาณปี 2552 และ ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ หา...