ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้น1 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ
ที่อยู่:
รามคำแหง
บางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240
Thailand


ข้อมูล: งานการเงิน : 023108133-4,8290

งานพัสดุ : 023108054-5

งานบัญชี : 023108056-7

งานงบประมาณ : 023108053,8245

งานธุระการ : 023108160

บัญชี 3 มิติ : 023108255 ,8102 ,8028 ,8446