วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2016 เวลา 14:45 น.

 

ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร
ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2559)

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ยืนยัน หรือขอแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล หรือขอโอนย้ายรายชื่อบุคลากรที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 เพื่อกองคลังจักได้เปิดระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัยให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ต่อไป ...

 • บันทึกข้อความ click
 • แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานของบุคลากรฯ กรณีได้รับคำสั่งมหาวิทยาลัยให้ไปช่วยรายการยังหน่วยงานอื่ click
 • ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ต.ค.59 click
 • ฐานในการคำนวณ 1 ตุลาคม 2559 click

 

 
คู่มือ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit 11i" สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 15:14 น.

 

คู่มือ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ oracle e-business suit 11i" สำหรับโครงการศึกษาภาคพิเศษ

download คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

1. คู่มือระบบบัญชีเจ้าหนี้ (payable)

- การบันทึกตั้งหนี้ click
-  การบันทึกสัญญาเงินยืม การจัดทำเช็คจ่ายและการชดใช้เงินยืม click

-  การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบไม่ให้ระบบคำนวณ click

2. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้ (receivable) ...click...

3. คู่มือระบบจัดการเงินสด (cash management) click

4. คู่มือระบบบัญชีแยกประเภท

- การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท click

- รายงานโครงการศึกษาพิเศษ click

 

 
คู่มือ "การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ Oracle E-Business Suit R12"
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 21:01 น.

 

คู่มือผู้ใช้งานสำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ oracle e-business suit r12"

download

 1. คู่มือฯ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 1, 7 ,12 ก.ย.59) click
 2. คู่มือฯ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (วันที่ 2, 8, 13 ก.ย.59) click
 3. คู่มือฯ ระบบบัญชีลูกหนี้(วันที่ 15 ก.ย.59) click
 4. คู่มือฯ ระบบสินทรัพย์ถาวร (วันที่ 5, 9 ,14 ก.ย.59) click
 5. คู่มือฯ ระบบบัญชีแยกประเภท (วันที่ 16 ก.ย.59) click
 6. คู่มือฯ ระบบจัดการเงินสด (วันที่ 16ก.ย.2559) click
 7. คู่มือฯ ระบบap(จ่ายชำระ),ระบบcm(ล้างรายการ)งานการเงิน+งานงบประมาณ กองคลัง (19ก.ย.2559) click

 

 
หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2014 เวลา 11:23 น.

 

หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

มติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 21/2557

 1. วาระที่ 4.17 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ระบบการเรียนการสอนทางไกล) click
 2. วาระที่ 4.18 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่องชี้แจงแนวทางการจัดอาจารย์ผู้ช่วยประสานงาน ไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการฯ click

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 11:45 น.

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)

1. ข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการ (ลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว)

 • แบบ ป.มร.1 (กองคลัง) click
 • แบบ ป.มร.2 (กองคลัง) click
 • แบบ ป.มร.3 (กองคลัง) click

2. ลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ [ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)]

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 22 จาก 30

สถิติ

สมาชิก : 5293
Content : 338
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1100875